❮PDF❯ ✈ Nieśmiertelni (Nielegalni, #3) Author Vincent V. Severski – Horse-zine.co.uk


 • ebook
 • 800 pages
 • Nieśmiertelni (Nielegalni, #3)
 • Vincent V. Severski
 • Polish
 • 06 March 2018

10 thoughts on “Nieśmiertelni (Nielegalni, #3)

 1. says:

  Ksi ka ko czy si lepiej ni si zaczyna, ale przez przynajmniej po ow przynudza a strasznie Zmusi em si , eby przebrn.Na minus koszmarne, koszmarne dialogi dziwaczne, egzaltowane, naiwne Nie wierz , e tak rozmawia si w s u bach ca e rozdzia y w kt rych nic si nie dzieje Jak tom IV Pi cioksi gu Sapkowskiego Krzysztof Goszty a powinien dosta zakaz czytania audiobook w Za du o wczucia si , szczeg lnie w nazwach alkoholi etc, chocia szacun za piew.Na plus pokazuje spos b my lenia wida , jak istotne s s u by dynamiczna ko c wka aktualna tematyka, nosi znamiona prawdopodobie stwaGdyby Severski opanowa strategi Agaty Christie, czyli podaje wszystkie potrzebne informacje, a potem rozwi zuje zagadk nie wprowadzaj c dodatkowej wiedzy, mog oby to by prawie arcydzie o z tak fabu i tematyk Niestety styl i przegadanie zdecydowanie na minus.


 2. says:

  Najlepsza z calej serii


 3. says:

  Na szcz cie ko c wka jest ca kiem ca kiem i pe na akcji chocia ta akcja tak nieco przypomina mi Bohater w Telemarku i podobne dzie a o II wojnie wiatowej , z AN 2 zamiast Lysandera etc.Na nieszcz cie wcze nej jest rodek ksi ki kt ry retarduje ca o o wiele za bardzo W tek czecze ski bardziej urwany i rozmyty ni zako czony moim zdaniemPoza tym drony jako g wny gad et akcji, technicy wywiadu jako ch odne umys y nie maj ce w asnego zdania pozatechnologicznego nerdy oraz nawet ci z ostatni lokat z szko y w Kiejkutach maj szanse zosta bohaterami, czyli powie pewnie odpowiada na pal ce zapotrzebowania logistyczno spo eczno werbunkowe spo eczno ci szpiegowskiej.Ca o cyklu posz a jednak w kierunku w przeciwnym ni oczekiwa em gdy po zmianie ilustracji na tomie 2 na atrakcyjn agentk oczekiwa em e na ok adce 3 tomu wyst pi ona w stroju topless na pla y na urlopie ale zamiast tego zas onili twarz po ira sku i dodali samolot, c , kwestia gustu


 4. says:

  Better than the first two.


 5. says:

  Mam nadziej , e autor by lepszym szpiegiem ni pisarzem.


 6. says:

  wietna miem twierdzi , e to najlepsza ze wszystkich trzech cz ci.


 7. says:

  2019


 8. says:

  Trzecia cz jest najs absza Mimo interesuj cych fragment w sporo naci ganych dialog w lub naiwnych opis w emocji bohater w Wydaje si te , e z ka d cz ci opowie traci na realno ci i robi si powie sensacyjna.


 9. says:

  C , poprzednie dwie ksi ki z serii wci ga o si z zapartym tchem, podczas jednej nocy Tutaj autor pop yn ju w kierunku Clancego i szkoda Zaczyna to by seria z regu zabili go i uciek Je li b dzie nast pna cz , mam nadziej , e autor wr ci do polskich przyg d Czy warto przeczyta Oczywi cie jak ka d ksi k


 10. says:

  Sensowna, spi trzona intryga i rzetelna cho w opisie ira skich reali w p ytka znajomo tematu kontrastuj z og lnie nieporadn proz pe n niepotrzebnych opis w, niezdarnych dialog w i karykaturalnej psychologii postaci Z tego materia u mo na by oby napisa wietn ksi k , ale ta, kt ra zosta a napisana, nie daje si czyta.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nieśmiertelni (Nielegalni, #3) characters Nieśmiertelni (Nielegalni, #3) , audiobook Nieśmiertelni (Nielegalni, #3) , files book Nieśmiertelni (Nielegalni, #3) , today Nieśmiertelni (Nielegalni, #3) , Nieśmiertelni (Nielegalni, #3) d0b66 W Wiecie Wywiadu Nigdy Nic Nie Jest Tym, Na Co Wygl Da W Ka Dej Akcji Trzeba Zaplanowa Przypadek, A Szpieg W Nie Ma Tam, Gdzie Ich SzukaszEkipa Konrada Wolskiego Zn W Rusza Do Akcji Daleko Poza Granice Kraju Dostaj Niezwykle Trudne Zadanie Jad Do Teheranu, By Zapobiec Konfliktowi Zbrojnemu Na Skal Wiatow Niestety Wszystko Zaczyna Si Komplikowa Czy Konrad I Sara Wygraj Wy Cig Z Czasem I Uratuj Ycie Swoich Ludzi Tymczasem Na Politechnice W Sztokholmie Zostaj Brutalnie Zamordowane Cztery Osoby Do Gry Wraca Inspektor Gunnar Selander, Kt Ry Wraz Z Genialn Hakerk Harriet Berghen I Naczelnik Wydzia U Ds Zwalczania Terroryzmu Lind Lund Maj Rozwi Za T Zagadk Ledztwo Jest Jednak Zbyt Trudne, By Poradzili Sobie Z Nim Sami Rozpoczynaj Arcytrudn Rozgrywk Ze Wiatem Szpieg W I Zdrajc WW Moskwie Dochodzi Do Cichego Zamachu Stanu Michai Popowski, Chc C Wspom C Spiskowc W, Wyje D A Do Sztokholmu Na Ostatni Misj Jagan Wraz Ze Swoim Oddzia Em Pod A Za Amin Na Kaukaz


About the Author: Vincent V. Severski

Vincent Viktor Severski polski pisarz, by y oficer wywiadu Tworzy pod pseudonimem, prawdziwe imi i nazwisko ze wzgl du na by prac ukrywa.Studiowa prawo na Uniwersytecie Warszawskim By oficerem wywiadu PRL i RP, przepracowa w polskim wywiadzie 26 lat z czego prawie po ow poza granicami kraju By szkolony w O rodku Kszta cenia Kadr Wywiadowczych w Starych Kiejkutach oraz po 1990 roku w