★ Irgatın Türküsü - Bütün Şiirleri PDF / Epub ✪ Author Cahit Irgat – Horse-zine.co.uk

Irgatın Türküsü - Bütün Şiirleri txt Irgatın Türküsü - Bütün Şiirleri , text ebook Irgatın Türküsü - Bütün Şiirleri , adobe reader Irgatın Türküsü - Bütün Şiirleri , chapter 2 Irgatın Türküsü - Bütün Şiirleri , Irgatın Türküsü - Bütün Şiirleri c069a8 C HAT N CAH TCahit Ki Bu Hasta D Zende Sa L Kl Bir KanserdiCahit Ki Haks Zl A Kar Reyen H CrelerdiYorgun Develer Gibi Kt Dormen Lenlerinde Bile Siz Paran Z , Ben Kendi Kendimi Yerim, DerdiCahit Zaten Azalarak Ya Ayanlardan De Il O Alarak Lenlerdendi Can Y Cel


About the Author: Cahit Irgat

air, yazar ve oyuncu, Edirne retmen Okulu nu bitirdi Ankara Devlet Konservatuvar nda son s n fa kadar okudu denekli ve zel tiyatrolarda ve sinema alan nda oyunculuk yaparak ya am n kazand Kendini geli tirmek i in k sa s reler Paris ve Londra da ya ad , lk iirlerini 1935 te yay mlad Tiyatro i in ele tirel ve k lt rel yaz lar hik ye ve romanlar yazd 1940 Ku a airleri aras nda ye10 thoughts on “Irgatın Türküsü - Bütün Şiirleri

 1. says:

  T rk edebiyat n n de eri bilinmeyen, y re e dokunan toplumcu airi Cahit Irgat n iirlerinin t m n bar nd ran nadide kitab Ekmek gibi ellerin varS cac kSeni ni in sevmeyeyim Ellerin, s 145


 2. says:

  Son zamanlardaki puanlamalar mda iir kitaplar na puan vermemeyi tercih ediyordum.Ancak de eri bilinmeyen belki de unutulan Cahit Irgat i in belki fark ndal k olu turabilirm diye puanlamak istedim.Kendisinin ad n Tuncel Kurtiz in bir s yle isinde duymu tum Ard ndan ara ara, okuduklar mda bir ekilde kar ma kt ad Mina Urgan n ocuklar n n babas oldu u, 1940 ku a n n nde gelen bilindik airlerinden biri olmas , edebiyat m z n de erli isimleriyle kurdu u dostluklar vs vs.Yakla k iki y ld r NadirKitap tan uygun fiyatl bir bask ar yordum ve tesad fen nispeten ucuz bulabildim lk bask s 69 y l nda bas lm Irgat n T rk s yakla k 25 y ld r yeni bask yapm yor Bunun nedenini anlamakta g l k ekiyorum Neyse efendim bir g n denk gelirseniz i sayfalar na g zat n z Toplumcu iirden biraz keyif al yorsan z be enece inizi umuyorum Ba m rak de il d nd ren Bu le s ca nda Ekmek kokusundan da g zel Aln n n ter kokusu.


 3. says:

  Halk n az n aldat rs n zHer zaman,Halk n o unu aldat rs n zZaman zaman,Ama halk n t m n Hi bir zaman,Hi bir zaman s.143


 4. says:

  Sen benim g n mdesinBen senin gecendeBir ucu sende denizinBir ucu bende s.26 Akt r Cahit Irgat biliriz ama peki ya air Cahit Irgat Ben de bilmiyordum, tan m yordum bu kitab renene dek airin desek de, kendini her zaman akt r olarak tan tan bir airin iirlerini toplu olarak basm K rm z kedi Yay nlar S p rd ler g lgeni ehrin caddelerinden s.21 Yer yer romantik tasvirler ile an n resmini ekerken a rl kl olarak toplumsal meselelere, sava a ve insanl n karanl k y nlerine de inen airin iirleri buna ra men karamsarl ktan uzak ten i e s cak bir iyimserlik, bir umut var iirlerinde Zira, nsanlar ge iyor sokaklardanKendi l leri omuzlar nda s.125 derken, sonra birden Her g n daha ba ka a yor i ekG ky z daha mavi gittik eG ne daha rengarenk s.129 da demektedir air.An n resmini yle g zel tasvir eder ki, zira kendisi tiyatro gelene inden gelmektedir, d nyay g r nd nden bamba ka bir d nyada yeniden yaratmakt r tiyatro sahnede Ta a arpt k f rlad kHava h r, toprak c mertSabret ocu um sabretTa r zgarda bilenmekte s.112 Huzur i inde yats n Cahit Irgat iirleri bo lukta esmekte, bir ya mur damlas nda erimekte.


 5. says:

  Anne giremem bu oyuncak d kkan na, orda toplar, tayyareler, tanklar varBen ya amak istiyorum a a gibi sessiz, rahat


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *