[Reading] ➶ Мојот маж Author Румена Бужаровска – Horse-zine.co.uk

Мојот маж pdf Мојот маж, ebook Мојот маж, epub Мојот маж, doc Мојот маж, e-pub Мојот маж, Мојот маж c9ddb831cc0 ,


10 thoughts on “Мојот маж

 1. says:

  Toliko brzo sam progutala ovu zbirku da mi se ini da je sve to jedna pri a, bez po etka i kraja Volela bih da sadr i bar hiljadu pri a ali nisam sigurna da bih izdr ala toliko previ e besa je u meni kuljalo dok sam itala Sjajna knjiga.


 2. says:

  Najdra a pri a iz zbirke definitivno Lile Na momente ne tako uspe na izvedba i same pri e u kolekciji su neujedna enog kvaliteta na momente neuverljive , ali zbog dosta dobro izgra enog stila, sirovog, nimalo romantizovanog pristupa temi, i nekih odluka povodom naracije neimenovanje junakinja, kreiranje svojevrsnog kolektivnog glasa uprkos tome to je jasno da nisu ispri ane iz ugla iste osobe , prosto moram da zbirci dam etiri zvezdice.


 3. says:

  Bri ljivo i sa merom upakovan voajerizam, pa se ne ose ate ba toliko lo e kao kada kroz prozor pijunirate prve kom ijeOcena 4


 4. says:

  Mu ni, iscrpljuju i me uljudski i porodi ni odnosi kao tema su veliki plus Izdava koji je sklon delima bez jasnog narativa i strukture je minus Otprilike na to se svodio moj ambivalentan stav prema Mom mu u Ali evo da smanjim do ivljaj sa nezgrapnim eufemizmima Ja sam o ekivala da je ovo nekakav te ak knji evni hipsteraj, onako kmezav i rasplinut, kako to obi no ide Na kraju je prelomilo to to sam kod nekoliko ljudi iji stav cenim, i to ba ovde na Goodreadsu, pro itala isklju ivo pozitivne komentare I hvala im na tome Moj mu je zbirka prili no kratkih pri a, tako da nije vazda isti mu u pitanju A ni ena, iako e naracija svaki put polaziti iz perspektive glavnog enskog lika I ini mi se da je ta raznolikost u povratnoj sprezi sa kratkom formom, te ko da bi funkcionisale jedna bez druge Jezgrovitost u kojoj nema mnogo prostora za zadr avanja na jednom liku odli no pristaje jednako jezgrovitim re enicama, jasnom, preciznom, neki enom stilu Sve je ovde sa eto i ogoljeno, skoro pa spartanski i emocije i komunikacija i odnosi i su ivot i svakodnevica Kao mlade i, pege, bore, o iljci, crvenilo na licu bez minke, a vama na volju da li su vam te osobenosti lepe, ru ne ili neutralne To je prvi veliki adut ove zbirke Iz svih odnosa u koje junakinje stupaju iz odnosa sa suprugom, majkom, detetom, prijateljicama, kolegama ili koleginicama, osobama od autoriteta, i iz onog najbitnijeg odnosa sa samom sobom izbijaju propu tene prilike, sticaji okolnosti, nametnute uloge, mirenje sa sudbinom, vlastiti komoditet i slabosti, praznina Njihovi ivoti nisu ni posebni ni izuzetni, jer nijedna od njih nije niti posebna niti izuzetna Ovo su mahom mali ljudi sa svojim malim sivilima i malim jadom nad tavorenjem u ivotu, jer da im nije vidljivog ili nevidljivog krivca od mu a, preko nasle enih dru tvenih odnosa do tranzicione ekonomije , mo da bi morale da se suo e sa tim da za ve e i vi e nisu ni sposobne Sve ove protagonistkinje su negativne, esto izravno destruktivne ili autodestruktivne, mada je po pravilu dovoljno a i bolnije i samo to da im potreba za netalasanjem bude ja a od li nosti italac se nikad ne e sa iveti sa junakinjom ili junakom , jer ak i ako ima formalnih sli nosti, niko ne eli takav ivot niti da prizna kako sebe vidi u takvom svetlu I taj vrlo jednostavan i u inkovit zanatski trik stvara taman dovoljnu distancu da sa nje promatramo i pratimo ne to prepoznatljivo i ljudsko, da zavirimo u ku e i du e nekog tamo obi nog sveta, umesto da i italac, zajedno sa enama svih ovih mu eva iz naslova, sklizne u samosa aljivu patetiku, a da se zbirka pretvori u odu bezna ajnosti To je drugi veliki adut.


 5. says:

  Da li ste ikad za alili to ste pro itali neku knjigu Danas, kada toliko na eg dragocjenog vremena gubimo na gluposti, ak i vrijeme posve eno knjizi ne treba uzimati olako, odnosno zdravo za gotovo Sre om, ova zbirka pri a je prili no kratka, pa nisam izgubila mnogo vremena, ali negdje mi jeste ao to to vrijeme nije bilo ispunjeno ljep im stvarima Dakle, jasno je da mi se ova knjiga ne svi a, a evo i zbog ega Odmah da razjasnim da je u pitanju jedna solidna hronika savremenog dru tva i njegovih vrijednosti, pogotovo krize u koju je zapala moderna porodica i slo eni me usobni odnosi svih njenih lanova dodatno optere eni i okovani dugogodi njim predrasudama I autorka pi e jednostavno, lako grade i pri u, bez nepotrebnih digresija i potpuno li eno suvi nih elemenata, ukrasa ili dodvoravanja itaocima i bez pote ko a vas uvla i u sav taj mra ni svijet koji opisuje S te, dakle, tehni ke strane, korektno Ipak, sve pri e imaju sli nu tematiku, gotovo identi ne likove, pa ak se koristi i ista komunikologija prevladavaju rije i kao to je kurvica , tako da do posljednje tri pri e imate utisak da stalno itate jednu te istu pri u Glavni likovi su mahom ene i njihovi mu evi, poneka majka, punica, ljubavnica, dijete,. Me utim, ono to je zajedni ko svima njima je da su mahom zajedljivi, isfrustrirani, nezadovoljni, ogor eni, sujetni, infantilni, impotentni, okrivljuju druge za sopstvene lo e odluke, puni negativnosti, takozvani ljudi muve Nema u ovim pri ama niti jedne prijatne emocije, niti jedne nje nosti i onoga to nas ini ljudima, ni ega lijepog i dobrog, nikakvog tra ka svjetlosti ili traga ljubavi, samo hladno e, gr a u elucu i anksioznosti Ako i ima, izuzetak je mlaki poku aj u pri i Subota, pet po podne , takvim trenucima se ne da da isplivaju na povr inu, bivaju namjerno sputani ili ismijani, ostaju neprimije eni Smatram da ovakvi likovi ne zaslu uju pa nju, pogotovo ne vje nost obezbije enu na ovaj na in Jer, ovako predo eno, njihovo postojanje nema apsolutno nikakvu svrhu ili dublji smisao Najzanimljivije u svemu je to, ako izuzmemo pri u Lili mada je to tek diskutabilno i posebna tema , niko od njih nema realan i ozbiljan problem osim onog sa samim sobom Knji evnost treba da bude topla, da nas inspiri e, oplemeni, produhovi, podu i, razvije,. Zbog ovakvih ljudi zatvaramo se u neki svoj mikrokosmos gdje se poku avamo okru iti pozitivnijom energijom i za titi se od njihovih dalekose nih otrova Od ovakve stvarnosti mi zapravo bje imo u svijet knjiga I onda nas njen trule zapuhne jo ja e, jer je tu ne o ekujemo u tolikoj mjeri i tako intenzivno Jedino na emu mogu zahvaliti autorki ove zbirke je to me isprovocirala da razmi ljam o sopstvenim izvorima netrpeljivosti ali Bo e para koje sam bacila na ovakve knjige koje kasnije ne mogu nikome ni pokloniti.


 6. says:

  svaki mu karac koji ivi u iluziji da poznaje ene treba ovo da pro ita sve one govnarije tipa ene su sa venere. su pi kin dim u pore enju sa ovih nekoliko kratkih pri a ista desetka autorki.


 7. says:

  Zanimljive pri e o u asnim osobama Uklju uju i i naratorke.


 8. says:

  Vi e o dojmovima na


 9. says:

  Posle drugog itanja i kona nog teksta o knjizi, popela se za jednu zvezdicu.


 10. says:

  Zgodna zbirka pri a za jedno ki no popodne


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *